projecten

/ Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen


 De woningmarkt is vastgelopen. De woningcorporaties verkeren in een legitimiteitscrisis. Financieel-economisch eenwordingsbeleid komt in toenemende mate uit Brussel. De houdbaarheidsdatum van het corporatiebestel is in zicht. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de inefficiënte vermogensinzet bij de woningcorporaties. Er zijn alternatieven voorhanden, zoals andere landen in Europa ons laten zien. Het Forum for Housing and Living (FHL) heeft in de periode 2010-2012 een opting-in bedrijfsmodel ontwikkeld waarin de woningcorporatie private investeerders/beheerders als meerderheidsaandeelhouder uitnodigt in een nieuw op te richten opting-in onderneming. FHL toont hiermee aan dat een marktconform rendement kan samengaan met betaalbare huren, efficiënt ingerichte bedrijfsprocessen en verhoogde klanttevredenheid. Het Forum is een initiatief van de Van der Leij Groep en kent ongeveer 40 deelnemers met uiteenlopende internationale expertisevelden.

opdrachtgever: Forum for Housing and Living
locatie: Nederland

Samenvatting rapport
Artikel FD 28 februari 2012 "Laat privaat geld toe bij corporatie"
Artikel FD 28 februari 2012 "FHL: We hebben ons bewust stil gehouden"

/ openbare ruimte - in house symposium bekostiging en organisatie


symposium openbare ruimteOp 7 december 2010 organiseert NADC een In House Symposium over de bekostiging en de organisatie van openbare ruimte. Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte staat niet ter discussie. Door de terugtredende overheid en recente economische crisis ontstaat echter een vacuüm. De lokale overheid is verantwoordelijk en wil vaak ook investeren, maar kan met beschikbare budgetten en capaciteit niet voldoen aan de (toenemende) kwaliteitseisen. Daarnaast wordt er te veel gekeken naar de kosten en niet naar de potentiële opbrengsten. Gezien de vele effecten die groen heeft op de woon- en leefomgeving van bewoners en gebruikers onderzocht NADC in diverse studies naar alternatieven om op financieel verantwoorde wijze nieuwe openbare ruimte te ontwikkelen en te beheren.

opdrachtgever: eigen initiatief
locatie: grote steden in Nederland
datum afronding: december 2010
team: Tineke Brinkhorst, Maria Bergmans, Mieke Verschoor

/ ammunitiehaven - prijsvraag woningbouw jaren '70 en '80


ammunitiehavenNADC doet mee aan de multidisciplinaire prijsvraag 'Nieuw elan voor buurten uit de jaren '70 en '80'. Deze prijsvraag is uitgeroepen door het Stimuleringsfonds voor Architectuur in samenwerking met 4 woningcorporaties. De aanpak van het woningbezit uit deze jaren is bij de corporaties nu nog het domein van technische mensen. Hierdoor is er nog weinig aandacht voor de sociale, economische en ontwerpopgave. Het sociale vraagstuk betreft vooral de betrokkenheid van bewoners bij het beheer van gebouw en openbare ruimte en botsende leefstijlen. NADC denkt vanuit deze invalshoek mee over de toekomst van het woningcomplex aan de Ammunitiehaven in Den Haag van Haag Wonen.

opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur en Haag Wonen
locatie: Den Haag
datum afronding: februari 2011
team: Mieke Verschoor

/ alliantie west kruiskade - nulmeting


 NADC heeft voor de Alliantie West-Kruiskade een nulmeting opgezet en uitgevoerd. Aan de hand van deze nulmeting kan de Alliantie West-Kruiskade de komende 10 jaar haar resultaten meten. De metingen zijn gericht op de volgende onderwerpen: veiligheid, ondernemen, wonen, benutten centrumlocatie, waardestijging, subsidie gevelaanpak en mutatie van ondernemers.

opdrachtgever: Alliantie West-Kruiskade
locatie: Rotterdam
datum afronding: juli 2010
team: Gilles Graafland, Wouter Onclin

/ merwehaven - tijdelijke herontwikkeling marconi freezone


 De Merwehaven is één van de Rotterdamse stadshavens. Wegens het wegtrekken van havenactiviteiten kenmerkt de Merwehaven zich door vele meters verlaten havenfronten. De gunstige ligging direct ten westen van het Rotterdamse centrum maakt het een aantrekkelijke locatie voor toekomstige woonmilieus. Aan de kop van de Merwehaven ligt de Marconi-strip, een voormalig rangeerterein waarop diverse leegstaande loodsen staan. NADC kreeg de opdracht tijdelijke bedrijvigheid met een aantrekkende werking op een breed publiek naar de Marconistrook te trekken. De bedrijvigheid moet gedurende een aantal jaren de aandacht vestigen op de potenties van de verlaten waterfronten.

opdrachtgever: Com·wonen
locatie: Rotterdam
datum afronding: november 2010
team: Tineke Brinkhorst, Mieke Verschoor

/ na tien jaar citycorp...


 Na tien jaar besluiten de vijf woningcorporaties die gezamenlijk CityCorp vormen, zonder CityCorp verder te gaan. Tussen 2000 en 2010 initieerde CityCorp vele binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waaronder Coolhaven, Zomerhofkwartier, Pompenburg en Merwehaven. Ook voerde CityCorp studies uit naar bijvoorbeeld alternatieve bekostiging van de openbare ruimte en naar gebiedsexploitatie. Ter afronding van tien jaar CityCorp stelt NADC een boek samen dat terugblikt op deze projecten, maar vooral ook vooruitkijkt naar de rol van samenwerking tussen corporaties, gemeente en markt en de binnenstedelijke opgave in de toekomst.

opdrachtgever: CityCorp
locatie: Rotterdam
datum afronding: oktober 2010
team: Mieke Verschoor, Ad Hereijgers

/ new york investment opportunities


 De woningmarkt van New York biedt kansen voor (Nederlandse) investeerders. Tijdens de economische hoogtijdagen is een zeer groot aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd. Doordat nu juist een gebrek aan daadkracht en consumentenvertrouwen in de verkoopmarkt heerst, vertonen veel huizenprijzen een neerwaartse beweging. De stagnerende huizenverkoop leidde tegelijkertijd tot een stijging van het aantal verhuren. De dalende huizenprijzen en een toenemende belangstelling voor de verhuurmarkt bieden perspectief voor investeringskansen op langere termijn. NADC onderzoekt de potentiële investeringskansen op de woningmarkt van New York. Het doel is Nederlandse investeerders te begeleiden in het proces tot de aankoop van woningobjecten in (hoofdzakelijk) de stadsdelen Brooklyn en Manhattan.

opdrachtgever: eigen initiatief
locatie: New York
datum afronding: lopend project
team: Wessel Doornebosch, Gilles Graafland

/ rolling orange bike store


 Rolling Orange is een nieuwe fietsenwinkel in New York die daar niet alleen de felbegeerde en vrolijk gekleurde Nederlandse bakfietsen, maar ook de bijbehorende fietscultuur introduceert. Terwijl de financiële markten in snelheid afnemen, ontstaan er kansen voor nieuwe stedelijke concepten die een intenser, bewuster en duurzamer leven voorstaan. NADC besloot dat de tijd rijp was en nam het initiatief met Rolling Orange de lokale buurteconomie in Cobble Hill, Brooklyn te versterken. Rolling Orange daagt de New Yorkers daar uit de lifestyle ‘Slow is better’ ook in hun fietsvervoer een rol te laten spelen. De extra toegevoegde waarde ontstaat door zich niet alleen te beperken tot de verkoop van fietsen, maar ook filmavonden en fiets-gerelateerde workshops, lezingen en events te organiseren, evenals de inzet vanuit onze achtergrond als urban planners in te zetten op verbetering van de fietsinfrastructuur in de stad.

opdrachtgever: eigen ontwikkeling
locatie: New York, Brooklyn
datum afronding: lopend project (geopend juni 2010)
team: Ad Hereijgers, Tineke Brinkhorst, Gilles Graafland

/ krugerplein - conceptontwikkeling ymere-blok


 Het Krugerplein staat aan de vooravond van een metamorfose; een nieuw leven als centrale ontmoetingsplek van de Transvaalbuurt. In het verlengde van het project 'Krugerplein, huiskamer van Transvaal' heeft Ymere NADC ook gevraagd voor dit project enkele toekomstscenario's voor een specifiek bouwblok aan het Krugerplein op te stellen. Door de prominente positie aan het plein kan het blok een substantiële bijdrage leveren aan de levendigheid en attractiviteit van het Krugerplein. Dit vraagt om ontwikkeling van innovatieve concepten die aansluiting vinden bij zowel de buurt en de stad, als de ambities van Ymere. Van ieder programmatisch scenario is de bouwkundige, politieke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid getoetst. Het voorkeursscenario geeft richting aan de toekomst van het Ymere-blok aan het Krugerplein.

opdrachtgever: Ymere
locatie: Amsterdam
datum afronding: februari 2010
team: Tineke Brinkhorst, Mieke Verschoor 

/ groene openbare ruimte in de binnenstad


 NADC voert onderzoek uit naar de organisatie van actoren in de openbare ruimte. Het doel van dit onderzoek is te kijken naar de manier waarop de organisatie van deze actoren invloed heeft op het proces van aanleg en beheer van groene openbare ruimte in de stad. Het onderzoek baseert zich op een aantal casestudies uit binnen- en buitenland. De uitkomst zal een serie alternatieve procesmanagementstrategieën zijn, die betrokkenen in de ruimtelijke ordening van de stad kunnen gebruiken als leidraad voor de aanleg en beheer van groene openbare ruimte.

opdrachtgever: eigen initiatief
locatie: grote steden in Nederland
datum afronding: lopend project 
team: Maria Bergmans, Mieke Verschoor

/ woudestein university village


 EUR campus Woudestein is een van de vijf magneten op de KennisAs. De campus krijgt de komende jaren een kwaliteitsimpuls. Ook de omgeving van de campus biedt kansen voor verbetering, zowel fysiek qua verbindingen als functioneel op gebied van wonen, recreatie, werken en voorzieningen. Koesteren en versterken van de groene omgevingskwaliteiten en het unieke woonmilieu van Kralingen-Oost zijn daarbij randvoorwaarden. Doel is de uitstraling van campus Woudestein te verbeteren en daarmee studenten, campus- en kenniswerkers aan te trekken en te binden aan Rotterdam. Hiervoor is de ontwikkelingsvisie Woudestein University Village opgesteld. NADC vervult de rol van project- en procesmanager voor deze stadsmagneet.

opdrachtgever: Bouwfonds ontwikkeling, Com·wonen en Stadswonen
locatie: Rotterdam
datum afronding: lopend project
team: Tineke Brinkhorst

/ nieuw dakota op de ndsm-werf


 Nieuw Dakota is een not-for-profit organisatie met de ambitie een internationale magneet voor hedendaagse kunst te ontwikkelen in een groot industrieel complex in Amsterdam. Internationaal opererende galeries, gerenommeerde hedendaagse kunstinsituten, kunstverzamelaars en curatoren verhuizen hun activiteiten naar nieuwe,  grote en stoere ruimtes  in Nieuw Dakota.  De samenwerkingsmogelijkheden tussen al deze deelnemers maken Nieuw Dakota tot een permanente bruisende hotspot van hedendaagse kunst met internationale roem. Ter voorbereiding op deze ambitieuze plannen heeft Nieuw Dakota NADC gevraagd een tijdelijke locatie voor Nieuw Dakota te ontwikkelen op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. NADC coördineert het bouwkundige proces van ontwerp, verbouwing en oplevering. Na opening in het eerste kwartaal van 2010 organiseert Nieuw Dakota hier tentoonstellingen en bereidt zij de overstap naar het grote, industriële complex voor.

opdrachtgever: Nieuw Dakota
locatie: Amsterdam
datum afronding: mei 2010
team: Mieke Verschoor, Ad Hereijgers

/ ctc in de lasloods op de ndsm-werf


 CtC (het latere Nieuw Dakota) heeft de ambitie belangrijke spelers in de internationale hedendaagse kunst gezamenlijk te huisvesten in Amsterdam Noord. NADC werkte de ambitie uit tot een inhoudelijk concept met bijbehorend business plan en onderzocht de haalbaarheid dit initiatief in de zogenoemde Lasloods te realiseren en exploiteren. De Lasloods is een rijksmonument in het hart van de voormalige NDSM-werf. Het is met zijn grote blauwe deuren, immense spant- en staalconstructies en trapeziumvormige lichtstraten een ware eyecatcher. De studie toont aan dat de Lasloods een haalbare kaart is onder een tweetal voorwaarden: 1. honoreren van de toekomstige waardeontwikkeling van de Lasloods en omgeving in de huurprijs; 2. vaststellen van een vergoeding voor de opstal/inbouw bij het einde van het opstalrecht of overdragen van hoofderfpacht aan CtC.

opdrachtgever: Coast to Coast Foundation
locatie: Amsterdam
datum afronding: januari 2009
team: Tineke Brinkhorst, Gilles Graafland, Ad Hereijgers

/ revitalisering krugerplein, transvaalbuurt


 Het Krugerplein in Amsterdam ligt midden in de levendige Transvaalbuurt. Maar het ontbreekt aan het plein aan goede publieksfuncties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt hard aan gewerkt om de Transvaalbuurt te versterken, en het Krugerplein moet daar een centrale en trekkende rol in gaan spelen. NADC vervult de rol van projectleider Krugerplein. Wij gaan op zoek naar goede ondernemers en werken tegelijk aan de nieuwe openbare ruimte van het plein, zodat het plein over een paar jaar echt het hart van de Transvaal is.

opdrachtgevers: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Ymere
locatie: Amsterdam
datum afronding: mei 2010
team: Wouter Onclin
 

/ coolhaven


 In het afgelopen jaar is tijdens een Charrette proces de "Gebiedsvisie Hoboken 2030" ontwikkeld. Tijdens het proces hebben de lokale partners gewerkt aan het gebiedsconcept "Coolhaven Ontdekt". Dit gebiedsconcept beoogt een divers programma van onderwijs, wonen, voorzieningen en R&D bedrijvigheid inclusief een aanzienlijke transformatie van de openbare ruimte en de infrastructuur. Door de input en betrokkenheid van vele publieke en private partijen is het momentum en draagvlak groot voor een integrale aanpak en gezamenlijke planontwikkeling.

opdrachtgevers: J.P. van Eesteren, Gemeente Rotterdam, Stadswonen, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, Credit Suisse
locatie: Rotterdam
datum afronding: lopend project
team: Frank Uffen

 

/ uitvoeringsprogramma west-kruiskade


De West-Kruiskade is een multiculturele straat in Rotterdam
op een steenworp afstand van het Centraal Station. De vele Chinese, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Nederlandse winkels maken deze straat tot een unieke beleving.
De West-Kruiskade staat echter ook bekend om haar drugs probleem. Dealers en gebruikers zorgen voor overlast, met name rond het Tiendplein en het Kruisplein. Voor de stuurgroep Oude Westen heeft NADC een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de aankomende jaren om het gebied van haar overlast te verdoen en weer positief op de kaart te zetten.

opdrachtgever: Oude Westen 
locatie: Rotterdam 
datum oplevering: januari 2010
team: Ad Hereijgers, Gilles Graafland, Hoi-Chin Chong

/ paviljoen oostplein


Het Oostplein vormt de schakel tussen de binnenstad en Kralingen. Dit stukje openbare ruimte wordt doorkruist door drukke verkeersaders met als gevolg verschillende onsamenhangende delen. Enkele corporaties werken samen met private partijen aan plannen voor herontwikkeling, NADC heeft hierbij een begeleidende rol. Vooruitlopend op de planontwikkeling Oostplein bestudeert NADC de mogelijkheden om tijdelijk een paviljoen te plaatsen op het Oostplein.

opdrachtgever: Com.wonen, PWS, Stadswonen
locatie: Rotterdam
datum afronding: april 2009
team: Gilles Graafland, Wouter Onclin

/ zomerhofkwartier


Zomerhofkwartier: gemengd wonen in de luwte van het centrum. Het gebied ligt tussen het Hofplein station en de Noordsingel. Beiden door de verschillende periodes heen als identiteitsdragers gezien van de wijk. Het gebied is nu nog een verouderd binnenstedelijk bedrijventerrein, maar biedt gezien de ligging nabij het centrum goede kansen voor herontwikkeling naar een gemengd woongebied. NADC vervult een begeleidende rol in dit transformatieproces. 

opdrachtgever: Com.wonen, PWS, OPP
locatie: Rotterdam
datum afronding: december 2009
team: Hoi-Chin Chong

/ venlo q4


Na een periode van drugsoverlast, criminaliteit en malafide praktijken in Q4, is met het project Hektor de wijk grotendeels schoongeveegd. De gemeente heeft actief panden verworven en om leegstand te voorkomen werden deze tijdelijk beschikbaar gesteld aan culturele en creatieve ondernemers. Ondertussen kent Q4 ruim 40 broedplaatsen. De broedplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan de identiteit van de wijk. De culturele humuslaag is nog dun, maar heeft potentie mee te groeien in de nieuwe situatie. AWG architecten uit Antwerpen werkt aan plannen voor herontwikkeling van de wijk, waarbij de woonfunctie centraal staat. Voor de functionele ontwikkeling van Q4, en met name de Bolwaterstraat, vraagt Projectbureau Q4 advies aan NADC. De Bolwatertstraat biedt kansen uit te groeien tot de cultuurstraat van Venlo, met een aantrekkelijke mix van galeries, bijzondere winkels en horeca. Op loopafstand van de Bolwaterstraat biedt een verzamelgebouw/ incubator in de toekomst ruimte aan (door)startende creatieve en culturele ondernemers. Zo krijgt Q4 betekenis als binnenstedelijke woonwijk in een culturele setting. 

opdrachtgever: Projectbureau Q4
locatie: Venlo
datum afronding: juni 2009
team: Tineke Brinkhorst

/ citycorp: wonen in het centrum van rotterdam

Het leven terugbrengen in de Rotterdamse binnenstad. Dat is de doelstelling van zes woningcorporaties die samenwerken in CityCorp. Door agendavormende publicaties en onderzoeken, maar vooral door gezamenlijke gebiedsontwikkeling willen zij de binnenstad van Rotterdam aantrekkelijker maken om te wonen. NADC is sinds 2001 huisadviseur van CityCorp. Wij adviseren CityCorp over de inhoudelijke en strategische aspecten van gezamenlijke gebiedsontwikkeling

opdrachtgever: Com.wonen, Humanitas, PWS, SOR, Stadswonen, Woonstad
locatie: Rotterdam
datum afronding: maart 2010
team: NADC
[www.citycorp.nl]

/ ontwikkelingsstrategie pompenburg

Het gebied tussen het Hofplein en het Station Hofplein in Rotterdam is een onafgemaakte rafelrand van de stad. Daar moet verandering in komen als het aan de Combinatie Pompenburg ligt. NADC begeleidt het proces van planvorming door een combinatie van ontwikkelaars en woningcorporaties. Het moet een gemengd stedelijk gebied worden, waar wonen, werken, cultuur en onderwijs samengaan met investeringen in de openbare ruimte en overbrugging van infrastructuurbarrières. Een complexe opgave en een complex proces waarin NADC een centrale rol heeft.

opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Rotterdam, J.P. van Eesteren, Vestia, Com.wonen, Stadswonen, PWS Rotterdam

locatie: Rotterdam
datum afronding: lopend project
team: Wouter Onclin

/ kennisas

De KennisAs® is de missie van Stadswonen om Rotterdam als jongerenstad aantrekkelijker en zichtbaarder te maken. Stimulering van de kenniseconomie en het studentenleven zijn speerpunten. De KennisAs® is een ruimtelijk en inhoudelijk concept wat het gehele kennisaanbod en de bijbehorende huisvesting aanduidt.
NADC heeft samen met Stadswonen en Kristal het concept van de KennisAs uitgewerkt en de tekst voor de publicatie geschreven.
Downloaden? Zie 'publicaties '.

opdrachtgever: Stadswonen
locatie: Rotterdam
datum afronding: maart 2008
team: Wouter Onclin, Frank Uffen

/ rotterdams initiatief blauwhoed


Blauwhoed Eurowoningen wil zich profileren als een kandidaat die actief is bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe plannen en projecten in Rotterdam. Om dit te ondersteunen is het initiatief genomen om, samen met een groot aantal Rotterdamse bureaus en deskundigen, vernieuwende concepten te operationaliseren en voor concrete locaties uit te werken. Voor dit ‘Rotterdamse initiatief' zijn NADC en DE LIJN gevraagd een bijdrage te leveren.

opdrachtgever: Blauwhoed Eurowoningen
locatie: Rotterdam
datum afronding: mei 2008

/ rotterdams goud


CityCorp is een samenwerkingsverband van zes Rotterdamse woningcorporaties, met als centrale doelstelling de kwaliteit van de binnenstad verbeteren en daarmee ook de naastgelegen buurten. NADC is gevraagd diverse locaties te onderzoeken voor herontwikkeling, met het stadsplan 'Rotterdams Goud' van Adriaan Geuze (West 8) als basis.

opdrachtgever: CityCorp
locatie: Rotterdam
datum afronding: april 2007

/ trans)forte

Samenwerkingsverband Trans)Forte streeft naar verbetering van de functies wonen, werken, recreëren en mobiliteit binnen de Schipholregio. Doel is het internationale vestigingsklimaat te verbeteren door een aantrekkelijk woonwerkmilieu met een vernieuwend karakter te ontwikkelen. NADC heeft de inhoudelijke ondersteuning en het procesmanagement verzorgd.

opdrachtgever: Trans)Forte (Woonmaatschappij, Eigen Haard, Van der Leij Groep)
locatie: Schiphol regio
datum afronding: januari 2006 

/ strategie zorgcomplex catharina stichting


De Catharina Stichting biedt diverse zorgdiensten aan, met name voor senioren. Alvorens het ontwikkelen van een nieuw zorgcomplex, gaf de Catharina Stichting aan NADC de opdracht om de haalbaarheid en een ontwikkelingsstrategie te onderzoeken. NADC analyseerde de kansen en risico's, en identificeerde een scala van mogelijke ontwikkelingspartners.

opdrachtgever: Catharina Stichting
locatie: Brielle - Rockanje
datum afronding: januari 2006 

/ hofbogen: transformatie hofpleinlijn

De uitgebruikname van een 1,9 km lang, monumentaal spoorviaduct in Rotterdam Noord vormde Hofbogen BV de aanleiding om van dit unieke object een identiteitsdrager te maken voor de omliggende buurten. NADC verzorgde de aankoopbegeleiding en adviseerde bij de ontwikkelingsstrategie.

opdrachtgever: Hofbogen BV (Com.Wonen, PWS, Stadswonen, Vestia)
locatie: Rotterdam
datum afronding: december 2005

[filmpje]
[www.hofpleinlijn.org]

/ affordable housing study


De City Council van New York gaf opdracht aan een team van consultants om een uitvoerige studie te doen naar publieke huisvesting (affordable housing). Onder leiding van het Steven L. Newman Real Estate Institute van de City University of New York, leverde NADC een bijdrage aan deze publicatie door middel van projectmanagement en het leveren van internationale best practices.

client: New York City Public Advocate / City Council
location: New York City
date completion: december 2004

[project sheet]

/ wikken en wegen


Veel wijken uit de dertiger- en vroege vijftiger jaren voldoen niet meer aan huidige woonwensen, maar zijn als 'ensemble' toch waardevol vanuit historisch perspectief. De uitdaging voor deze wijken is om haalbare herontwikkelingsstrategieën te ontwikkelen. NADC heeft een praktijktoets ontwikkeld genaamd 'wikken en wegen'. Belangrijkste element: balans tussen de belangen van historische waarde, marktpotentieel en financiële haalbaarheid. Over de laatste jaren waren er proefprojecten in Eindhoven (Philipsdorp) en Nijmegen (Hengstdal).

opdrachtgever: Rijksdienst voor de Monumentenzorg
locatie: Eindhoven - Nijmegen
datum afronding: oktober 2005

/ expert meeting business models openbare ruimte

stad en park
De financiering van aanleg en onderhoud van openbare ruimte is voor gemeenten en woningcorporaties een vaak terugkerend vraagstuk. NADC heeft daarom een studie gemaakt van alternatieve financieringsmodellen in New York. Aan de hand hiervan heeft zij een expert meeting georganiseerd.

opdrachtgever: CityCorp
locatie: Rotterdam - New York
datum afronding: oktober 2005
team: Tineke Brinkhorst

/ best practices ontwikkelingsplanologie

Het Ministerie van VROM gaf NADC de opdracht succesvolle ontwikkelingsplanologische projecten in de Verenigde Staten te selecteren, onderzoeken en documenteren. NADC selecteerde tien goede voorbeelden op het gebied van stedelijke herontwikkeling, regionale- en smarth growth initiatieven, masterplannen, en erfgoedprojecten.

opdrachtgever: Ministerie van VROM
locatie: Mission Bay, San Francisco / Arlington County, Virginia
datum afronding: juli 2004

[project sheet

/ hembrugterrein - coördinatie herontwikkelingsplan

Vlakbij de Amsterdamse binnenstad, achter het noordelijk havengebied ligt Zaanstad, dat bekendheid geniet door de Verkade fabriek en de multinational Ahold. Op zuidelijke IJ-oever van Zaanstad ligt een voormalig industriegebied van 45 ha., genaamd de Hembrug, waar tot 2003 een wapenfabriek was gevestigd. NADC is ingezet door de Gemeente Zaanstad om de opzet van een eerste herontwikkelingsplan te coördineren.

opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
locatie: Zaanstad
datum afronding: mei 2004
team: Ad Hereijgers

[project sheet]

/ herontwikkeling van verhoogd spoor: promenade plantée, parijs


 Hofbogen Partners in Rotterdam gaf NADC de opdracht buitenlandse herontwikkelingsmodellen van omgebouwde verhoogde sporen te onderzoeken. Deze modellen worden onderzocht in het kader van het toekomstige hergebruik van de Hofpleinlijn en de Hofbogen in Rotterdam, waar Hofbogen Partners bij betrokken is. De Promenade Plantée in Parijs is 16 jaar geleden ontwikkeld en dient als vergelijkbaar project. De gewelven onder het spoorviaduct, beter bekend als 'Viaduc des Arts', worden verhuurd aan o.a. ambachtslieden.

opdrachtgever: Hofbogen Partners
locatie: Parijs
datum afronding: oktober 2004

/ centra voor creatieve starters

NADC was betrokken bij de conceptontwikkeling van Loods 6 & Loods 6.1, twee centra voor creatieve starters, zoals ontwerpbureaus en kleinschalige fabricage. Het concept bevat een vernieuwend 'cross financing' model, dat laagrentende culturele en frabricage-activiteiten financieert met commerciële activiteiten van het centrum.

opdrachtgever: De Principaal B.V.
locatie: Amsterdam
datum afronding: december 2001
team: Ad Hereijgers

[project sheet]

/ ccc: community center cool

NADC werkt samen met CityCorp, een consortium van diverse woningcorporaties in Rotterdam, om een multifunctioneel buurtcentrum te ontwikkelen in de buurt 'Cool Zuid'. Het nieuwe Community Center Cool (CCC) wordt voorzien als nieuw buurtcentrum en bevat een basisschool, zorg- en ouderencentrum en een kinderdagopvang onder andere.

opdrachtgever: CityCorp
locatie: Rotterdam
datum afronding: juni 2001
team: Ad Hereijgers

/ amsterdam waterfront


NADC is betrokken geweest bij het herontwikkelingsplan, dat de Amsterdamse oevers internationaal op de kaart heeft gezet als model voor planning van stedelijke waterfronts. De taken bestonden uit het managen van publiek-private samenwerking (New Deal Borneo Sporenburg); toezichthouden op participatie van omwonenden in het ontwikkelingsproces en project management (Masterplan KNSM-eiland); het opstellen van plannen voor tijdelijk gebruik van bestaande gebouwen (Oostelijke Handelskade); ontwikkeling van lofts (LxBxH Steigereiland).

opdrachtgevers: City of Amsterdam, d'Oude, Stad Stichting, De Principaal, New Deal
locatie: Amsterdam
datum afronding: maart 2001

[project sheet]

/ nieuw stadscentrum: amsterdam zuidas

Amsterdam Zuidas is een van de meest prestigieuze ontwikkelingsprojecten van de stad. De verwachting is dat dit gebied het nieuwe zakencentrum wordt, vanwege de unieke samenstroom van transportroutes evenals de nabijheid van Schiphol en de Amsterdamse binnenstad. NADC adviseerde een consortium van ontwikkelaars over een huisvestingsprofiel voor de Zuidas, waarbij opkomende stedelijke leefstijlen, woningmarkten en andere ontwikkelingsconcepten werden geanalyseerd.

opdrachtgever: Blauwhoed, De Key/Principaal, MAB
locatie: Amsterdam
datum afronding: juli 2000

[project sheet]

/ masterplan revitalisering mercatorplein e.o.

Het Mercatorplein in Amsterdam is ontworpen door H.P. Berlage in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Tegen 1990 was het gebied achteruitgegaan. De symptomen: drugsproblematiek, een vervallen woningvoorraad en verwaarloosde openbare ruimte. Onder leiding van NADC implementeerden de Gemeente Amsterdam, het Stadsdeel en ontwikkelaars een masterplan ter revitalisering van de wijk.

opdrachtgever: Stadsdeel De Baarsjes en Gemeente Amsterdam
locatie: Amsterdam
datum afronding: november 1998
team: Ad Hereijgers

/ destination Brooklyn


In opdracht van BPF Bouwinvest, dat zijn portofolio in de VS wil uitbreiden, analyseerde NADC de lokale huur- en investeringsmarkt in Brooklyn. Focus lag op huisvestings-, kantoor- en retailobjecten, die als model dienden voor het investeren in een van de meest prikkelende submarkten van New York City.

client: Institutional Investment Fund
location: Brooklyn, New York City
date completion: 31 | 10 | 2003

[project sheet]

 

/ new amsterdam waterfront exchange

Grootschalige waterfront ontwikkelingen in New York en
Amsterdam zijn in volle gang. Beide steden lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Modernisering van de economische basis, nieuwe woningbouw, ruimte voor commerciële bedrijvigheid, bereikbaarheid van het waterfront en verbeteren van de openbaar vervoersverbindingen vragen om publieke en private investeringen in innovatie en visie. Een gevarieerde groep professionals bezochten New York en Amsterdam om kennis uit te wisselen.

co-sponsor: Regional Plan Association
locatie: New York – Amsterdam
datum afronding: 04 | 07 | 2003